HORVÁT UTAK IRODÁJA Utazási Iroda Kft.

 

 

KÜLFÖLDI UTAZÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI, UTAZÁSI SZERZőDÉS

 

mely létrejött a Horvát Utak Irodája Kft. ( 1065 Bp., Nagymező u. 49. Telefon: 06-1/269-1301, fax: 06-1/269-1300, e-mail cím: info@horvatut.hu, Skype: horvat.utak.irodaja ), Adószáma: 14611809-2-42, Nyilvántartási szám: U-001036, Felelősségbiztosító: Uniqa Biztosító Zrt., másfelől az utas

(megrendelő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

levélcím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e-mail cím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) részéről.

1. Az Utazási Iroda által szervezett külföldi utazásokra az utazási szerződésről szóló

281/2008. (XI.28.) Kormányrendelet (a továbbiakban: R.), valamint az alábbi feltételek az irányadóak.

2. Az utazási szerződést — valamennyi kikötésével együtt — írásban kell megkötni.

Az utas jelen okirat aláírásával elismeri, hogy az utazási szerződés egy eredeti példányát átvette és az internetes honlapon közzétett tájékoztatót megismerte, és tudomásul vette. Az utazási szerződést legkésőbb az utazás megrendelésekor, illetve a jelentkezés nyilvántartásba vételekor kell megkötni. Előleget az iroda csak megkötött utazási szerződés alapján vehet át. Ha jelentkezését helyhiány vagy más ok miatt feltételesen fogadjuk el, az utazási szerződés csak akkor válik hatályossá, ha Önt jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról értesítjük.

Az előleg az indulás előtti 30. napig a részvételi díj 40%-a. Az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj az utazás megkezdése előtti 30. napon esedékes, 30 napon belüli jelentkezés esetén a teljes részvételi díj fizetendő.

A honlapon lévő EURO-ban megadott árak tájékoztató jellegűek, a részvételi díj (előleg, hátralék) magyar forintban fizetendő a befizetés napján érvényes, hivatalos Magyar Nemzeti Bank devizaárfolyamon. A részvételi díj változtatásának jogát a deviza forintárfolyamának változása függvényében fenntartjuk (ld. 5/b fejezet).

3. Egyéni és társas szervezett utazások esetén az útlevelet az útlevélre vonatkozó általános előírások szerint — a szükséges vízumokkal együtt — Önnek kell beszereznie. Az utazásra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokat, előírásokat (vám, deviza jogszabályok, egészségügyi előírások, stb.) szíveskedjenek betartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő többletköltségek, valamint az ezzel okozati összefüggésben felmerülő kártérítés Önt terheli. Amennyiben az utast a jogszabályok megsértése vagy egyéb hatályos rendelkezések miatt az utazásból kizárják, az iroda jogosult az utassal szemben a teljes részvételi díjat érvényesíteni.

4. Az utazási szerződés és az internetes honlapon található tájékoztató tartalmazza az utazás úti célját, időtartamát, a szálláshely típusát, helyét, az egyes rész-szolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját, a részvételi díj összegét és befizetésének határidejét, a vízum-kötelezettségére és egészségügyi előírásaira vonatkozó tájékoztatást. Tartalmazza továbbá a célországról utazási szempontból jelentős, de a hazaitól eltérő szabályaira vonatkozó ismertetést, valamint a R. 4 § (1) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket.

A honlapon feltüntetett szálláskategóriák a szálláshely szerinti ország szabályainak megfelelő komfortfokozatnak felelnek meg. Az Utazási iroda fenntartja magának a jogot kategórián belüli szállásváltoztatásra, illetve, hogy kivételes esetekben a tájékoztatóban foglaltaktól eltérjen.

5/a. A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, a szervezés költségét és természetes személyek megrendelése illetve utazása esetén az Áfát tartalmazza, nem tartalmazzák a külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terheket (így különösen az üdülőhelyi illetéket, esetleges bejelentkezési díjat). A részvételi díj nem tartalmazza továbbá a felárakat, fakultatív programok díját, vízumdíjat. A részvételi díjon felül külön köthető Baleset-, Betegség és Poggyászbiztosítás (BBP). Az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj forintban meghatározott összegét, valamint megfizetésének rendjét és módját az utazási szerződés melléklete tartalmazza.

A megrendelés bármilyen módosítása esetén az Utazási iroda módosítási díjat számít fel (5000 Ft/megrendelés).
/b. Az Utazási Iroda jogosult legkésőbb az utazás megkezdése előtt 21 nappal a teljes díjat felemelni, amennyiben a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket), az utazási szerződés részszolgáltatásaival kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi illeték, bejelentkezési díj), valamint a deviza forintárfolyama — az utazásszervező közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerint — az utazási szerződés megkötésekor kalkulált összeghez képest változik.

6. Ha az Utazási Iroda az utazási szerződés lényeges feltételét az indulás előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani, így különösen, ha a díjemelés mértéke a 8%-ot meghaladja, Ön a R. 8.§ (3) bekezdése alapján elállhat a szerződéstől, vagy ha elfogadja a változtatásokat, a részvételi díj megváltoztatásával a felek módosítják a szerződést. Amennyiben eláll a szerződéstől, az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az Utazási Irodának lehetősége van. Ha az Utazási iroda a helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy Ön a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az Utazási Iroda a teljes befizetett díjat azonnal visszafizeti. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb mértékű, a díjkülönbözet Önt terheli, ha alacsonyabb értékű, az Utazási iroda a díjkülönbözetet megtéríti.

7. A megállapított előleget a jelentkezéskor, a részvételi díj fennmaradó összegét legkésőbb az utazás megkezdése előtt 30 nappal kell befizetni. A részvételi jegy a teljes összeg befizetését követően kerül átadásra. Az utazási szolgáltatások csak a részvételi díj és az egyéb díjak és költségek teljes összegének befizetésével vehetők igénybe. Amennyiben Ön a jelzett fizetési határidőket nem tartja be, az utazási iroda az utazási szerződéstől elállhat és követelheti költségeinek és kárának megfizetését, ez azonban a részvételi díj összegét nem haladhatja meg.

8. A honlapon nem szereplő egyéni szállásfoglalások és a honlapon meglévő szálláshelyek lekéréssel történő bonyolításáért esetenként 5.000.- Ft-ot számolunk fel, amely a visszaigazolást követően a részvételi díj részét képezi, viszont az utas visszaigazolás utáni elállása esetében nem visszatérítendő.

9. Az Utazási Iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől. Ha az Utazási Iroda nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, az utast az R. 9. § (2)-(3) bekezdésében foglalt jogok illetik meg. Ebben az esetben az Utazási iroda köteles az utasnak az elállás következtében felmerült kárát (ideértve a nem vagyoni kárát is) megtéríteni. Kivéve, ha az Utazási Iroda elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt — ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét — került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (vis maior) vagy a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el és az Utazási Iroda az elállásról az utast írásban tájékoztatta.

10. Ha a szerződés az utazás során szűnik meg, akkor segítséget nyújtunk Önnek a hazautazás megszervezésében. Az intézkedés költségei akkor terhelik az utazási irodát, ha a szerződés neki felróható vagy érdekkörében felmerült okból szűnik meg. Egyéb esetben az utas a saját költségeit viseli. Az intézkedés költsége az Utazási irodát terheli, ha a szerződés neki felróható okból szűnik meg, kivéve az előre nem látható és az adott helyzetben elvárható gondossággal el nem hárítható — emberi életet és egészséget, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető — külső körülmény veszélyezteti.

11. Amennyiben Ön eláll a szerződéstől (lemond), illetve hatósági elutasítás (útlevél, vízum) miatt nem vehet részt az utazáson, akkor a részvételi díj (szállás + közlekedési költség) összegének alapján az alábbi bánatpénz fizetendő aszerint, hogy a lemondás az utazás kezdő időpontját mennyi idővel megelőzően történik:

30-15 nap 30 %

14-7 nap 50 %

6 napon belül 100 %

Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy amennyiben saját érdekkörükben felmerülő okból állnak el az utazási szerződéstől, az utazási iroda a szerződésből eredő kárának megtérítését igényelheti. Speciális utazási feltétel kivételes esetekben érvényesül, amennyiben a külföldi közreműködő az elállásra speciális határidőt kötött ki az utazási iroda felé is. Ezekről jelentkezéskor irodáink előre tájékoztatják Önt. Az utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvételi jogát 3. személy részére engedményezni. Erről az utazási irodát köteles tájékoztatni. Az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az engedményező és az engedményes egyetemlegesen felel. 30 napon belül történő átjelentkezés, időpont-módosítás, úticél-változtatás útlemondásnak minősül, melynek következtében bánatpénz fizetendő.

12/a. A külföldi utazásoknál Önt a részvételi díjhoz járuló felár ellenében betegség, baleset, illetve balesetből, természeti csapásból, lopásból eredő poggyászkár esetére az Uniqa Biztosító Zrt. biztosítja. A biztosítási feltételek az utazásra történő jelentkezés helyén megtekinthetők. A Biztosító társasággal szemben érvényesíteni kívánt kártérítési igény esetén a kárt megfelelően (pl.: jegyzőkönyv felvétele, feljelentés, stb.) igazolni kell.

/b. Ha Ön az utazás során hirtelen megbetegszik vagy baleset éri, a feltétlenül szükséges gyógykezelés felmerülő költségeit a biztosító az utasbiztosítás keretében és szerint téríti.

13/a. Ha az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesítjük, kötelesek vagyunk a díjat arányosan leszállítani. Az utazási iroda felel az utazási szerződés nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha az sem az ő, sem az általa igénybevett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, különösen, ha

- a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza, vagy

- a hibák olyan harmadik személy magatartására vezethetők vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, s a hibát az utazási vállalkozó kellő gondossággal sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy

- vis maior esete következett be. Ilyennek minősül az olyan szokatlan, előre nem látható körülmény, amely az utazási vállalkozó akaratán kívül áll, s amelynek következményeit az utazási vállalkozó a legkörültekintőbb gondosság mellett sem lett volna képes elhárítani.

Az utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles a kifogását helyszíni szolgáltatóval közölni, a közlés késedelméből eredő kárért felelős. Amennyiben a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta — az utas azt az utazási irodát köteles tájékoztatni, amelyet az utazási vállalkozó az általa kiadott részvételi jegyen megjelölt. Panasza megfelelő alátámasztására szükséges, hogy bejelentéséhez csatolja a helyszíni reklamáció (a szolgáltatónál — pl.: szállodai recepció, utazási iroda, apartman tulajdonos — történt bejelentés) egy példányát. A kárigény utas által történő késedelmes bejelentése esetén az Utazási iroda mentesül a késedelemből eredő kár megtérítésének kötelezettsége alól. Az Utazási iroda köteles a bejelentett kárigény indokoltságát felülvizsgálni és álláspontjáról a kárigény bejelentésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatást adni. Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy az utaskísérő által a R.10. § (4.) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felvett jegyzőkönyv, illetve a helyszíni szolgáltatónak történt bejelentés hiányában az Utazási iroda hibás teljesítésének bizonyítatlansága az utas terhére esik.

/b. Az Utazási iroda nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha Ön valamely szolgáltatását saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe.

14/a. Az utazás során az Ön által 3. személynek okozott kárért közvetlenül Ön tartozik felelősséggel.

/b. Felhívjuk figyelmét, hogy repülővel történő utazás esetén az adott légitársaság utazási feltételei érvényesek, az esetleges késésekért, járat-, menetrend-, repülőgéptípus-, vagy légitársaság változásért társaságunkat felelősség nem terheli.

/c. Autóbuszos utazás esetén, ha az utazás időtartama alatt technikai okok miatt (műszaki meghibásodás, időjárási- és útviszonyok, határátlépés…) jelentős késés következik be, ezekért irodánkat felelősség nem terheli. Az iroda kötelessége — a lehetőségek figyelembevétele mellett — intézkedni a hiba elhárításáról. Célszerűségi megfontolásokból az iroda az útvonal változtatás jogát fenntartja.

/d. Az egyénileg utazó utasoknak a külföldi partnerirodák nyitvatartási rendjét kell figyelembe venni, amelyről minden esetben tájékoztatást kapnak. Az utas késése esetén az irodát kártérítési kötelezettség nem terheli.

/e. Poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során Ön gondoskodik, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából az Utazási iroda vagy közreműködője átvette. Autóbuszon, repülőn, szálláshelyen hagyott tárgyakért az iroda felelősséget nem vállal. A repülővel szállított poggyászok megrongálásáért, eltűnéséért a légitársaságot terheli a felelősség.

/f. Az iroda az út indulásakor vagy azt követőn azonnali hatállyal kizárhatja az utazásból az utast, amennyiben az utas jelentős mértékben megzavarja az utazás lefolyását. Az irodát ebben az esetben a teljes részvételi díj megilleti.

/g. Amennyiben az utas egyedül utazik, de kétágyas elhelyezést kér, indulás előtt legkésőbb 30 nappal tájékoztatjuk arról, hogy sikerült-e szobatársat találnunk. Ha nem sikerült, az utas választhat az egyágyas felár befizetése, illetve az utazástól történő visszalépés között.

15. Amennyiben a megrendelő több személy nevében jár el, úgy a jelen szerződés megrendelő által történő aláírása a megrendelők aláírásának is tekintendő. Az aláíró erről köteles az általa képviselteket tájékoztatni, amennyiben ezt nem teljesíti, úgy kártérítési igény esetén felelősséggel tartozik.

16. Az Utazási iroda által szervezett utazással kapcsolatos minden perben a felek alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

17. Amennyiben az utazási iroda nem tesz eleget az utasok hazaszállítására, vagy az előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének, akkor az utas az igényének érvényesítése végett közvetlenül az Uniqa Biztosító Zrt-hez fordulhat.

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk a külön jogszabályban előírt vagyoni biztosítékra vonatkozóan szerződést kötött az Uniqa Biztosító Zrt-vel. [R.4.§ (1) bekezdés k) pont].

Az utazási szerződés aláírásával az utas elismeri, hogy jelen általános szerződési feltételeket a szerződés aláírását megelőzően megismerte és elfogadja.

Kelt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .